Close
java

Javada Map

Map ham to’plam bo’lib, boshqalaridan farqi key(kaliti) ham obyekt saqlay olishidadir. Map’da  key hech qachon dublikat(takror) bo’lishi mumkin emas. Map interface bo’lib undan HashMap, TreeMap LinkedHashMap’lar implement oladi.

HashMap klassi

HashMap asosi Map interface bo’lgan to’plam(collection) bo’lib, u o’zida juft qiymatlardan foydalanadi ular key(kalit) va value(qiymat)dir.  Bu klass elementlarni saqlanish tartibida saqlamaydi. Huddi HashTable klassiga o’xshab ketadi. U sinxron emas, o’zida key(kalit)ini ham value(qiymat)ini ham null qiymat saqlashi mumkin. HashMap’da faqat bitta null key(kalit) saqlash mumkin.

E’lon qilinishi: HashMap<Key, Value> 

hashmap

HahshMap’ga misol:

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
public class Details {
 
  public static void main(String args[]) {
 
   /* Bu misol HashMap'ning qanday e'lon qilishi */
   HashMap<Integer, String> hmap = new HashMap<Integer, String>();
 
   /*HashMap'ga elementlar qo'shish*/
   hmap.put(12, "Aziz");
   hmap.put(2, "Zafar");
   hmap.put(7, "Jalol");
   hmap.put(49, "Fayzullo");
   hmap.put(3, "Jamshid");
 
   /* Iterator kontentini ko'rsatish*/
   Set set = hmap.entrySet();
   Iterator iterator = set.iterator();
   while(iterator.hasNext()) {
     Map.Entry mentry = (Map.Entry)iterator.next();
     System.out.print("key is: "+ mentry.getKey() + " & Value is: ");
     System.out.println(mentry.getValue());
   }
 
   /* key orqali elementni olish
   String var= hmap.get(2);
   System.out.println("Value at index 2 is: "+var);
 
   /* key orqali elementni o’chirish*/
   hmap.remove(3);
   System.out.println("Map key and values after removal:");
   Set set2 = hmap.entrySet();
   Iterator iterator2 = set2.iterator();
   while(iterator2.hasNext()) {
     Map.Entry mentry2 = (Map.Entry)iterator2.next();
     System.out.print("Key is: "+mentry2.getKey() + " & Value is: ");
     System.out.println(mentry2.getValue());
    }
 
  }
}

ekranda:

key is: 49 & Value is: Fayzullo
key is: 2 & Value is: Zafar
key is: 3 & Value is: Jamshid
key is: 7 & Value is: Jalol
key is: 12 & Value is: Aziz
Map key and values after removal:
Key is: 49 & Value is: Fayzullo
Key is: 2 & Value is: Zafar
Key is: 7 & Value is: Jalol
Key is: 12 & Value is: Aziz

HashMap’ni elementlarni olishining ikki xil usuli bor

 1. For loop orqali
 2. While loop + iterator

misol:

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Iterator;
public class Details
{
  public static void main(String [] args)
  {
    HashMap<Integer, String> hmap = new HashMap<Integer, String>();
    // HashMap'ga elementlarni qo'shish
    hmap.put(11, "AB");
    hmap.put(2, "CD");
    hmap.put(33, "EF");
    hmap.put(9, "GH");
    hmap.put(3, "IJ");
 
    // FOR sikli
    System.out.println("For Loop:");
    for (Map.Entry me : hmap.entrySet()) {
     System.out.println("Key: "+me.getKey() + " & Value: " + me.getValue());
    }
 
    //WHILE sikli & ITERATOR
    System.out.println("While Loop:");
    Iterator iterator = hmap.entrySet().iterator();
    while (iterator.hasNext()) {
       Map.Entry me2 = (Map.Entry) iterator.next();
     System.out.println("Key: "+me2.getKey() + " & Value: " + me2.getValue());
    } 
  }
}

ekranda:

For sikli:
Key: 2 & Value: CD
Key: 3 & Value: IJ
Key: 33 & Value: EF
Key: 9 & Value: GH
Key: 11 & Value: AB
While sikli:
Key: 2 & Value: CD
Key: 3 & Value: IJ
Key: 33 & Value: EF
Key: 9 & Value: GH
Key: 11 & Value: AB

HashMap’ni key orqali saralash

Bu misolda HashMap’ning key’ini TreeMap’dan foydalanib saralash usulini ko’ramiz.

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;
import java.util.Set;
import java.util.Iterator;
 
public class Details {
 
  public static void main(String[] args) {
 
     HashMap<Integer, String> hmap = new HashMap<Integer, String>();
     hmap.put(5, "A");
     hmap.put(11, "C");
     hmap.put(4, "Z");
     hmap.put(77, "Y");
     hmap.put(9, "P");
     hmap.put(66, "Q");
     hmap.put(0, "R");
 
     System.out.println("Saralashdan oldin:");
     Set set = hmap.entrySet();
     Iterator iterator = set.iterator();
     while(iterator.hasNext()) {
        Map.Entry me = (Map.Entry)iterator.next();
        System.out.print(me.getKey() + ": ");
        System.out.println(me.getValue());
     }
     Map<Integer, String> map = new TreeMap<Integer, String>(hmap); 
     System.out.println("Saralashdan keyin:");
     Set set2 = map.entrySet();
     Iterator iterator2 = set2.iterator();
     while(iterator2.hasNext()) {
       Map.Entry me2 = (Map.Entry)iterator2.next();
       System.out.print(me2.getKey() + ": ");
       System.out.println(me2.getValue());
     }
  }
}

ekranda:

Saralashdan oldin:
0: R
4: Z
5: A
66: Q
9: P
77: Y
11: C
Saralashdan keyin:
0: R
4: Z
5: A
9: P
11: C
66: Q
77: Y

HashMap ni Comerator dan foydalanib, value(qiymat)ini saralashga misol:

import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
 
public class HMapSortingByvalues {
 public static void main(String[] args) {
   HashMap<Integer, String> hmap = new HashMap<Integer, String>();
   hmap.put(5, "A");
   hmap.put(11, "C");
   hmap.put(4, "Z");
   hmap.put(77, "Y");
   hmap.put(9, "P");
   hmap.put(66, "Q");
   hmap.put(0, "R");
   System.out.println("Saralashdan oldin:");
   Set set = hmap.entrySet();
   Iterator iterator = set.iterator();
   while(iterator.hasNext()) {
      Map.Entry me = (Map.Entry)iterator.next();
      System.out.print(me.getKey() + ": ");
      System.out.println(me.getValue());
   }
   Map<Integer, String> map = sortByValues(hmap); 
   System.out.println("Saralashdan keyin:");
   Set set2 = map.entrySet();
   Iterator iterator2 = set2.iterator();
   while(iterator2.hasNext()) {
      Map.Entry me2 = (Map.Entry)iterator2.next();
      System.out.print(me2.getKey() + ": ");
      System.out.println(me2.getValue());
   }
 }
 
 private static HashMap sortByValues(HashMap map) { 
    List list = new LinkedList(map.entrySet());
    // Bu yerda custom komparator aniqlandi
    Collections.sort(list, new Comparator() {
      public int compare(Object o1, Object o2) {
        return ((Comparable) ((Map.Entry) (o1)).getValue())
         .compareTo(((Map.Entry) (o2)).getValue());
      }
    });
 
    // Bu yerda men Hashmap'da tartiblangan ro'yhatni ko'chiryapman
    // LinkedHashMap'dan foydalanib, kiritish tartibini saqlash uchun
    HashMap sortedHashMap = new LinkedHashMap();
    for (Iterator it = list.iterator(); it.hasNext();) {
       Map.Entry entry = (Map.Entry) it.next();
       sortedHashMap.put(entry.getKey(), entry.getValue());
    } 
    return sortedHashMap;
 }
}

Ekranda:

Saralashdan oldin:
0: R
4: Z
5: A
66: Q
9: P
77: Y
11: C
Saralashdan keyin:
5: A
11: C
9: P
66: Q
0: R
77: Y
4: Z

TreeMap

TreeMap ham huddi TreeSetga o’xshab ma’lumotlarni saralaydi, farqi TreeMap key bo’yicha saralaydi.

TreeMap ham huddi HashMap’ga o’xshab Map’dan implement oladi. Farqi HashMap ma’lumotlarni saralab chiqarmaydi.

treemap

Key bo’yicha saralashga misol:

import java.util.TreeMap;
import java.util.Set;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
 
public class Details {
 
  public static void main(String args[]) {
 
   /* Bu yerda TreeMap'ni qanday e'lon qilish */
   TreeMap<Integer, String> tmap = 
       new TreeMap<Integer, String>();
 
   /*Adding elements to TreeMap*/
   tmap.put(1, "Data1");
   tmap.put(23, "Data2");
   tmap.put(70, "Data3");
   tmap.put(4, "Data4");
   tmap.put(2, "Data5");
 
   /* Iterator'dan foydalangan holda kontentni ko'rsatish */
   Set set = tmap.entrySet();
   Iterator iterator = set.iterator();
   while(iterator.hasNext()) {
     Map.Entry mentry = (Map.Entry)iterator.next();
     System.out.print("key is: "+ mentry.getKey() + " & Value is: ");
     System.out.println(mentry.getValue());
   }
 
  }
}

ekranda:

key is: 1 & Value is: Data1
key is: 2 & Value is: Data5
key is: 4 & Value is: Data4
key is: 23 & Value is: Data2
key is: 70 & Value is: Data3

ko’rib turganizdek ma’lumotlar key bo’yicha saralanib chiqarildi.

TreeMap’da ham elementlarni olish, qo’shish jarayonlari huddi HashMapga o’shash bo’ladi.

G'ayratjon Rayimjonov
G'ayratjon Rayimjonov

G'ayratjon Rayimjonovning so'nngi maqolalari (hammasini ko'rish)

(1,516 marta o'qilgan, bugun 1 marta o'qildi)

O'xshash maqolalar:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2022 Dasturchi.Uz | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.
%d bloggers like this: